Tazkirah pagi

Hantar di WhatsApp
Klik butang biru untuk mengurangkan pembilang
Kita telah memasuki hari yang baru dan dengan itu semua kekuasaan adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan Allah-lah kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini dan hari-hari sesudahnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan hari-hari sesudahnya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan masa tua yang tidak berdaya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka, dan dari siksa kubur.
أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
'Asbahnaa wa 'asbahal-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee haathal-yawmi wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari wa 'athaabin fil-qabri.
Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku berpegang pada perjanjian-Mu, dan janjiku kepada-Mu sejauh yang aku mampu. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui kesalahanku. Ampunilah aku, kerana tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau.
اللهـم أنت ربـي لا إله إلا أنت ، خلقتنـي وأنا عبـدك ، وأنا علـى عهـدك ووعـدك ما استـطعـت ، أعـوذبك من شـر ما صنـعت ، أبـوء لـك بنعـمتـك علـي وأبـوء بذنـبي فاغفـر لي فإنـه لا يغـفر الذنـوب إلا أنت .
Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa 'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta.
Ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki pagi yang baru dan aku menyeru kepada-Mu dan kepada para pembawa Arasy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh makhluk untuk bersaksi bahawa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau sahaja, tiada sekutu bagi-Mu. , dan bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. (Dibaca empat kali dalam bahasa Arab.)
اللهـم إنـي أصبـحت أشـهدك ، وأشـهد حملـة عـرشـك ، وملائكتك ، وجمـيع خلـقك ، أنـك أنـت الله لا إله إلا أنـت وحـدك لا شريك لـك ، وأن محمـدا عبـدك ورسـولـك.
Allaahumma 'innee 'asbahtu 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata 'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa 'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan 'abduka wa Rasooluka.
Ya Allah , apa sahaja nikmat yang aku terima atau sesiapa pun dari ciptaanMu adalah dariMu sahaja , tiada sekutu bagiMu . Segala puji bagiMu dan syukur bagiMu.
اللهـم ما أصبـح بي مـن نعـمة أو بأحـد مـن خلـقك ، فمـنك وحـدك لا شريك لـك ، فلـك الحمـد ولـك الشكـر.
Allaahumma maa 'asbaha bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.
Cukuplah Allah bagiku. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Aku bertawakkal kepada-Nya, Dia adalah Tuhan yang mempunyai Arasy yang Agung.
حسبـي الله لا إله إلا هو علـيه توكـلت وهو رب العرش العظـيم.
Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-'Arshil-'Adheem
Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi dan di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
بسـم الله الذي لا يضـر مع اسمـه شيء في الأرض ولا في السمـاء وهـو السمـيع العلـيم.
Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem .
Ya Allah, dengan-Mu kami memasuki waktu pagi dan dengan-Mu kami memasuki waktu petang, dengan-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati, dan kepada-Mulah tempat kembali.
اللهـم بك أصـبحنا وبك أمسـينا ، وبك نحـيا وبك نمـوت وإلـيك النـشور.
Allaahumma bika 'asbahnaa, wa bika 'amsaynaa, wa bika nahyaa, wa bika namootu wa 'ilaykan-nushoor.
Kita telah memasuki hari baru di atas agama Islam yang asli, kalimah pengabdian yang ikhlas, agama Nabi kita Muhammad (selawat dan salam Allah ke atasnya), dan iman bapa kita Ibrahim. Dia seorang yang lurus (menyembah Allah), dan seorang Muslim. Dia bukanlah dari orang-orang yang menyembah selain Allah.
أصبـحـنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
Asbahnaa 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa 'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa 'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
Ya Allah sihatkanlah badanku. Ya Allah, peliharalah pendengaranku. Ya Allah, peliharalah untukku penglihatanku. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau.
اللهـم عافـني في بدنـي ، اللهـم عافـني في سمـعي ، اللهـم عافـني في بصـري ، لا إله إلا أنـت.
Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee, Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta .
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau.
اللهـم إنـي أعـوذ بك من الكـفر ، والفـقر ، وأعـوذ بك من عذاب القـبر ، لا إله إلا أنـت.
Allaahumma 'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabil-qabri, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta.
Ya Allah, aku memohon keampunan dan perlindunganMu di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon ampun kepadaMu dan perlindunganMu dalam agamaku, dalam urusan duniaku, dalam keluargaku dan dalam hartaku. Ya Allah, sembunyikanlah rahsiaku dan peliharalah aku dari kesedihan. Ya Allah, peliharalah aku dari apa yang di hadapanku dan di belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu daripada dipukul dari bawahku.
اللهـم إنـي أسـألـك العـفو والعـافـية في الدنـيا والآخـرة ، اللهـم إنـي أسـألـك العـفو والعـافـية في ديني ودنـياي وأهـلي ومالـي ، اللهـم استـر عـوراتي وآمـن روعاتـي ، اللهـم احفظـني من بـين يدي ومن خلفـي وعن يمـيني وعن شمـالي ، ومن فوقـي ، وأعـوذ بعظمـتك أن أغـتال من تحتـي.
Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati, Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an 'ughtaala min tahtee.
Wahai Dzat Yang Hidup, Wahai Dzat Yang Kekal, dengan rahmat-Mu aku berseru kepada-Mu untuk memperbaiki segala urusanku. Jangan letakkan saya bertanggungjawab atas jiwa saya walaupun sekelip mata (iaitu sekejap).
يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin.
Ya Allah, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan Pemiliknya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan jiwaku dan dari kejahatan syaitan dan penolongnya. (Aku berlindung kepada-Mu) daripada mendatangkan keburukan ke atas jiwaku dan daripada menyakiti mana-mana orang Islam.
اللهـم عالـم الغـيب والشـهادة فاطـر السماوات والأرض رب كـل شـيء ومليـكه ، أشهـد أن لا إلـه إلا أنت ، أعـوذ بك من شـر نفسـي ومن شـر الشيـطان وشركه ، وأن أقتـرف علـى نفسـي سوءا أو أجـره إلـى مسـلم.
Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal'ardhi, Rabba kulli shay'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, 'a'oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya.
أَعـوذُ بِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِنْ شَـرِّ ما خَلَـق.
'A'oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.
Ya Allah, kami memohon selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
Allahumma salli wa sallim 'alaa nabiyyinaa Muhammadin
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima.
اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.
Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan.
Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad saw sebagai Nabiku.
رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد صلى الله عليه وسلم نبيّاً.
Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan.
Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan dan kepunyaan-Nya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer.
Glory is to Allah and praise is to Him.
سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ.
Subhaanallaahi wa bihamdihi.
Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.
أسْتَغْفِرُ اللهَ وَأتُوبُ إلَيْهِ
'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.
Number of Visitors:
Memuatkan...
Messenger My Islamic library
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية