ochtendherinnering

Stuur het op WhatsApp
Klik op de blauwe knop om de teller te verlagen
We zijn een nieuwe dag ingegaan en daarmee is alle heerschappij van Allah. Alle lof is aan Allah. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah alleen, die geen partner heeft. Aan Allah behoort de heerschappij, en aan Hem is de lof en Hij is in staat om alle dingen te doen. Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze dag en van de dagen die daarna komen, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van deze dag en van de dagen die daarna komen. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen luiheid en hulpeloze ouderdom. Mijn Heer, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het Hellevuur en tegen de bestraffing van het graf.
أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
'Asbahnaa wa 'asbahal-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee haathal-yawmi wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari wa 'athaabin fil-qabri.
O Allah, U bent mijn Heer, niemand is het waard om aanbeden te worden behalve U. Jij hebt mij geschapen en ik ben je slaaf. Ik houd Uw verbond en mijn belofte aan U voor zover ik kan. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van wat ik heb gedaan. Ik geef toe dat U mij zegent, en ik geef mijn wandaden toe. Vergeef me, want er is niemand die zonden kan vergeven dan U.
اللهـم أنت ربـي لا إله إلا أنت ، خلقتنـي وأنا عبـدك ، وأنا علـى عهـدك ووعـدك ما استـطعـت ، أعـوذبك من شـر ما صنـعت ، أبـوء لـك بنعـمتـك علـي وأبـوء بذنـبي فاغفـر لي فإنـه لا يغـفر الذنـوب إلا أنت .
Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa 'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta.
O Allah, ik ben een nieuwe morgen ingegaan en roep U en de dragers van Uw Troon, Uw engelen en de hele schepping op om te getuigen dat U waarlijk Allah bent, er is niemand het waard om aanbeden te worden dan U alleen, U hebt geen partners en dat Mohammed Uw slaaf en Uw Boodschapper is. (Reciteer vier keer in het Arabisch.)
اللهـم إنـي أصبـحت أشـهدك ، وأشـهد حملـة عـرشـك ، وملائكتك ، وجمـيع خلـقك ، أنـك أنـت الله لا إله إلا أنـت وحـدك لا شريك لـك ، وأن محمـدا عبـدك ورسـولـك.
Allaahumma 'innee 'asbahtu 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata 'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa 'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan 'abduka wa Rasooluka.
O Allah, welke zegening dan ook die door mij of iemand van Uw schepping is ontvangen, is van U alleen, U hebt geen partner. Alle lof is voor jou en dank is aan jou.
اللهـم ما أصبـح بي مـن نعـمة أو بأحـد مـن خلـقك ، فمـنك وحـدك لا شريك لـك ، فلـك الحمـد ولـك الشكـر.
Allaahumma maa 'asbaha bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.
Allah is voldoende voor mij. Er is niemand het waard om aanbeden te worden dan Hij. Ik heb mijn vertrouwen in Hem gesteld, Hij is de Heer van de Majestueuze Troon.
حسبـي الله لا إله إلا هو علـيه توكـلت وهو رب العرش العظـيم.
Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-'Arshil-'Adheem
In de Naam van Allah, Die met Zijn Naam niets kwaad kan aanrichten op aarde of in de hemelen, en Hij is de Alhorende, de Alwetende.
بسـم الله الذي لا يضـر مع اسمـه شيء في الأرض ولا في السمـاء وهـو السمـيع العلـيم.
Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem .
O Allah, door U gaan we de ochtend binnen en door U gaan we de avond in, door U leven we en en door U sterven we, en tot U is de Laatste Terugkeer.
اللهـم بك أصـبحنا وبك أمسـينا ، وبك نحـيا وبك نمـوت وإلـيك النـشور.
Allaahumma bika 'asbahnaa, wa bika 'amsaynaa, wa bika nahyaa, wa bika namootu wa 'ilaykan-nushoor.
We zijn een nieuwe dag ingegaan met betrekking tot de natuurlijke religie van de islam, het woord van oprechte toewijding, de religie van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en het geloof van onze vader Ibrahim. Hij was oprecht (in het aanbidden van Allah) en een moslim. Hij behoorde niet tot degenen die naast Allah anderen aanbidden.
أصبـحـنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
Asbahnaa 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa 'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa 'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
O Allah, maak mij gezond in mijn lichaam. O Allah, bewaar voor mij mijn gehoor. O Allah, bewaar voor mij mijn zicht. Er is niemand het waard om aanbeden te worden dan U.
اللهـم عافـني في بدنـي ، اللهـم عافـني في سمـعي ، اللهـم عافـني في بصـري ، لا إله إلا أنـت.
Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee, Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta .
O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen ongeloof en armoede en ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf. Er is niemand het waard om aanbeden te worden dan U.
اللهـم إنـي أعـوذ بك من الكـفر ، والفـقر ، وأعـوذ بك من عذاب القـبر ، لا إله إلا أنـت.
Allaahumma 'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabil-qabri, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta.
O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in deze wereld en de volgende. O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in mijn religie, in mijn wereldse zaken, in mijn familie en in mijn rijkdom. O Allah, verberg mijn geheimen en behoed mij voor angst. O Allah, behoed mij voor wat voor en achter mij is, van rechts en van links en van boven mij. Ik zoek mijn toevlucht bij Uw Grootheid om van onder mij neergeslagen te worden.
اللهـم إنـي أسـألـك العـفو والعـافـية في الدنـيا والآخـرة ، اللهـم إنـي أسـألـك العـفو والعـافـية في ديني ودنـياي وأهـلي ومالـي ، اللهـم استـر عـوراتي وآمـن روعاتـي ، اللهـم احفظـني من بـين يدي ومن خلفـي وعن يمـيني وعن شمـالي ، ومن فوقـي ، وأعـوذ بعظمـتك أن أغـتال من تحتـي.
Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati, Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an 'ughtaala min tahtee.
O Eeuwige Levende, Eeuwige, door Uw genade roep ik U op om al mijn zaken recht te zetten. Geef mij niet de leiding over mijn ziel, zelfs niet voor een oogwenk (d.w.z. een moment).
يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin.
O Allah, Kenner van het onzichtbare en het duidelijke, Maker van de hemelen en de aarde, Heer van alles en zijn Bezitter, ik getuig dat er niemand is die het waard is om aanbeden te worden dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn ziel en tegen het kwaad van Satan en zijn helpers. (Ik zoek toevlucht bij U) om kwaad over mijn ziel te brengen en om welke moslim dan ook te schaden.
اللهـم عالـم الغـيب والشـهادة فاطـر السماوات والأرض رب كـل شـيء ومليـكه ، أشهـد أن لا إلـه إلا أنت ، أعـوذ بك من شـر نفسـي ومن شـر الشيـطان وشركه ، وأن أقتـرف علـى نفسـي سوءا أو أجـره إلـى مسـلم.
Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal'ardhi, Rabba kulli shay'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, 'a'oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.
Ik zoek mijn toevlucht bij de Perfecte Woorden van Allah tegen het kwaad van wat Hij heeft geschapen.
أَعـوذُ بِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِنْ شَـرِّ ما خَلَـق.
'A'oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.
Oh Allah, we vragen U om vrede en zegeningen voor onze profeet Mohammed
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
Allahumma salli wa sallim 'alaa nabiyyinaa Muhammadin
O Allah, ik vraag U om kennis die van voordeel is, een goede voorziening en daden die geaccepteerd zullen worden.
اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.
Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan.
Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de islam als mijn religie en met Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) als mijn profeet.
رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد صلى الله عليه وسلم نبيّاً.
Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan.
Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah alleen, die geen partner heeft. Van Hem is de heerschappij en van Hem is de lofprijzing en Hij is in staat om alle dingen te doen.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer.
Glory is to Allah and praise is to Him.
سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ.
Subhaanallaahi wa bihamdihi.
Ik zoek de vergiffenis van Allah en toon berouw aan Hem.
أسْتَغْفِرُ اللهَ وَأتُوبُ إلَيْهِ
'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.
Number of Visitors:
Bezig met laden...
Messenger My Islamic library
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية